Skip to main content Skip to page footer

Rozwój w radosnej atmosferze

Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych

Ideą programu jest stworzenie w przedszkolu atmosfery i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Rolą nauczyciela realizującego założenia programu jest okazywanie dziecku życzliwości i szacunku. Program ten zachęca nauczycieli do tworzenia wspólnie z przedszkolakiem radosnej, dynamicznej atmosfery uczenia się podstawowych umiejętności i nawyków potrzebnych dziecku, przygotowania go do rozwijania własnej aktywności fizycznej, emocjonalnej i twórczej. 

Uczeń pozytywnie motywowany własnymi pomysłami przejawia większą zdolność rozwiązywania problemów i większą skłonność do pogłębiania wiedzy (zaczerpnięte z książki pt. Mali badacze - metoda projektu w edukacji elementarnej autorek Judy Harris Helm oraz Lilian G. Katz)

Program koncentruje się na pięciu zadaniach nazwanych nitkami:

Pierwsza nitka: doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej - podłoże do rozwijania inteligencji ruchowej.

Druga nitka: nabywanie przez dzieci już od 3. roku życia umiejętności czytania globalnego - podłoże zrozumienia treści.

Trzecia nitka: wzmacnianie intelektualnego rozwoju dziecka.

Czwarta nitka: poruszanie się w świecie matematyczno-przyrodniczym - rozumienie symboli i relacji zachodzących między nimi.

Piąta nitka: zintegrowany rozwój emocjonalny i duchowy dziecka prowadzący do współdziałania z ludźmi i przyrodą.

Na podstawie programu mgr Anny Aliny Dąbrowskiej Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych bazującego na długoletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi.