Skip to main content Skip to page footer

 

STATUT

AUTORSKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

KRÓL MACIUŚ

IM. JANUSZA KORCZAKA

 

 

Rozdział I

Informacje o przedszkolu

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka–dalej zwane będzie Przedszkolem.
 2. Przedszkole ma siedzibę: ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław.
 3. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych przedszkole posiada: 
  Numer NIP 899-127-30-96 
  Numer REGON 021993230-00029
 4. Przedszkole działa jako jednostka niepubliczna.
 5. Przedszkole posługuje się pieczątkami zgodnie z załącznikiem 1.

§ 2

Podstawami prawnymi działania Przedszkola są w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082z zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915z 2022 r. poz. 5831116 z zm.)
 3. rozporządzenia wykonawcze do ustaw,
 4. niniejszy Statut.

§ 3

Osobą prowadzącą Przedszkole jest Małgorzata Lech-Krawczyk

§ 4

 1. Osoba Prowadząca powołuje i odwołuje Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji.
 2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w porozumieniu z Osobą Prowadzącą Przedszkole. Wprzypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go zastępca dyrektora.

§ 5

Szczegółowe kompetencje Osoby Prowadzącej:

 • a) zabezpieczanie i dysponowanie środkami finansowymi na bieżącą działalność Przedszkola,
 • b) koordynowanie i prowadzenie planu finansowo-księgowego Przedszkola,
 • c) osoba Prowadząca może przekazać część lub całość swoich kompetencji Dyrektorowi za jego pisemną zgodą.

§ 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator we Wrocławiu.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 7

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cele te koncentrują się na wspomaganiu rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka.

§ 8

W szczególności zadaniem Przedszkola jest:

 • a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • b) wspieranie w budowaniu systemu wartości,by dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • e) troska o sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • g) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne,
 • h) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • i) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • j) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich w oddziałach 9-godzinnych.
 • k) realizowanie programu autorstwa mgr Anny Dąbrowskiej „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”.

§ 9

Dopuszcza się możliwość modyfikacji programu autorstwa mgr Anny Dąbrowskiej „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych” oraz zmian w tytule.

§ 10

 1. Realizacja zadań określonych w § 8polega przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom opieki pedagogicznej w czasie pobytu w Przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem placówki.
 2. Opieka nad dziećmi powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 3. Dopuszcza się zmianę nauczycielki prowadzącej grupę w trakcie roku szkolnego.
 4. Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanków.

 § 11

 1. 1. W celu realizacji zadań –Dyrektor organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc psychologiczno -pedagogiczną i logopedyczną. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z:
  1. Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną we Wrocławiu.
  2. Logopedą zatrudnionym w Przedszkolu.
  3. Psychologiem zatrudnionym w Przedszkolu.
 2. Korzystanie z indywidualnej pomocy logopedycznej jest dobrowolne, a objęcie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców i na ich koszt.
 3. Realizując zadania rozpoznające indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka Przedszkole organizuje zajęcia podstawowe i dodatkowe.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 12

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. zastępca Dyrektora,
 3. Rada Pedagogiczna.

§ 13

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

§ 14

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA

Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 1. W zakresie spraw dydaktycznych:
  1. opracowuje roczny plan pracy przedszkola,
  2. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju,
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem,
  4. pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa,
  5. kontroluje realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  6. decyduje o przyjęciu i skreśleniu dziecka do Przedszkola – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej – z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym Statucie.
 2. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. opracowuje arkusz organizacji Przedszkola,
  2. ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  3. decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
  4. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola po akceptacji Osoby Prowadzącej zgodnie z Kodeksem Pracy.
  5. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
  6. ustala regulaminy pracy,
  7. ustala plan urlopów pracowników,
  8. opracowuje projekt Statutu Przedszkola oraz jego zmiany i przedkłada je do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
 3. W zakresie spraw finansowych:
  1. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola,
  2. zarządza mieniem Przedszkola w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Osobę Prowadzącą,
  3. sporządza dokumentację związanąz otrzymywaniem dotacji z budżetu miasta Wrocławia.
 4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
  1. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną Przedszkola,
  2. nadzoruje pracę biura Przedszkola,
  3. nadzoruje prawidłowe prowadzeniedokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków Przedszkola,
  4. organizuje przegląd techniczny obiektów przedszkolnych oraz prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
  5. organizuje okresową inwentaryzację sprzętu przedszkolnego.
 5. W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
  1. egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.

§ 15

 1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w §14, Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, zastępcą Dyrektora oraz pozostałymi pracownikami i rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
 2. Dyrektor może upoważniać podległych pracowników do wykonywania w jegoimieniu zadań wskazanych w §14, sprawując wówczas nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem.

§ 16

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY DYREKTORA

 1. W Przedszkolu tworzy się stanowisko zastępcy Dyrektora.
 2. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności i wykonuje w tym czasie jego zadania.
 3. Poza okresem zastępstwa, o którym mowa w ust. 2, zastępca Dyrektora odpowiada za wykonywanie zadań przydzielonych przez Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w porozumieniu z Osobą Prowadzącą Przedszkole.
 5. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy w szczególności:
  1. sporządzanie dokumentacji związanej z otrzymywaniem dotacji z budżetu miastaWrocławia,
  2. sporządzanie i wystawianie comiesięcznych rachunków rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola,
  3. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej dzieciuczęszczających do Przedszkola,
  4. dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola,
  5. nadzór nad przestrzeganiem terminów przeglądów technicznych w zakresie BHP i p.poż.
  6. prowadzenie ewidencji elektronicznej,
  7. wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom,
  8. czuwanie nad terminową realizacją wydawanych zarządzeń własnych i organów nadrzędnych,
  9. przygotowanie dokumentacji sekretariatu do archiwum,
  10. koordynowanie pracy pracowników technicznych,
  11. redagowanie i pisanie pism,
  12. zaopatrywanie sekretariatu w artykuły biurowe, papiernicze,środki czystości,
  13. oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi,
  14. zabezpieczenie sekretariatupo zakończeniu pracy,
  15. prowadzenie rejestru pracowniczych książeczek sanepidowskich oraz kontrolowanieich ważnością.
  16. wykonywanie innych poleceń Dyrekcji w zakresie zajmowanego stanowiska.

§ 17

RADA PEDAGOGICZNA

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola wzakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania iopieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Przedszkola. Do wykonywaniatych czynności można upoważnić protokolantaRady Pedagogicznej, jeżeli Rada dokonała jego wyboru.
 5. Z zebrańRady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej. Protokół z zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać ewentualne poprawki przewodniczącemu do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
 7. Rada Pedagogiczna podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
  2. zatwierdzanie projektu Statutu i jego zmiany opracowanych przez Dyrektora,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  4. ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
 9. Rada Pedagogiczna wydaje opinie w następujących sprawach:
  1. organizacji pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
  2. propozycji Dyrektora w kwestii przydziału nauczycielom stałych i dodatkowych prac oraz zajęć,
  3. innych przedstawionych Radzie przez Dyrektora do zaopiniowania.
 10. Członkowie Rady Pedagogicznej i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowankówlub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 11. CzłonkowieRady Pedagogicznej zobowiązany jest ponadto:
  1. czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady,
  2. realizować przyjęte uchwały,
  3. współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
  4. współpracować z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 18

W przypadku powstania sporów między organami Przedszkola, jeżeli nie są możliwe do rozwiązania na terenie Przedszkola, w zależności od treści sporu o rozwiązaniu decydować będzie Osoba Prowadząca.

Rozdział IV

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§ 19

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA

 1. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy oraz  ustalonym przez Dyrektora na ich podstawie zakresem obowiązków.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  W uzasadnionych przypadkach do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, mająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece grupie, odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków harmonijnego rozwoju dzieci. 
 4. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych waru ków pracy w Przedszkolu.
 5. Nauczyciel współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, przebiegu realizacji zadań programowych poprzez:
  1. informację o zadaniach wynikających z realizowanego programu, a także planu rozwoju Przedszkola na zebraniach;
  2. informacjeprzekazywane na bieżąco;
  3. konsultacje indywidualne organizowane jeden raz w każdym półroczu;
  4. uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach.
 6. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość realizowanej przez siebie pracy i wykorzystuje do jej planowania:
  1. rozporządzenie właściwego ministra ds.oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
  2. realizowany w przedszkolu program własny nauczyciela, oraz program autorstwa  mgr Anny Dąbrowskiej “Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”;
  3. plan rozwoju przedszkola;
  4. ramowy rozkład dnia;
  5. wyniki diagnoz z badań różnych obszarów działalności dzieci.
 7. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą:
  1. różnego typu narzędzi diagnostycznych;
  2. zapisów w dziennikach zajęć;
  3. gromadzonych materiałów pomocniczych (filmy, nagrania, zdjęcia, prace dzieci);
  4. pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu;
  5. zapisów audio – video;
  6. prowadzenia karty obserwacji dziecka.
 8. Nauczyciele współpracują ze sobą i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz współpracują z innymi specjalistami i instytucjami realizującymi podobne cele w ramach stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności warsztatowych, jakości świadczonych przez Przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

§ 20

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

 1. Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materialnej, urządzeniami, sprzętem i mieniem znajdującym się w placówce.
 2. Pomoc nauczycielce w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć.
 3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wychowawcę grupy i innych nauczycieli/instruktorów.
 4. Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci.
 5. Dbałość o ład i czystość zabawek.
 6. Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela.
 7. Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości, itp.
 8. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.
 9. Zgłaszanie nauczycielce wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu.
 10. Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności pracownika technicznego - odkurzanie dywanów, sprzątanie toalet i korytarza oraz innych czynności porządkowych według potrzeb.
 11. Przestrzeganie ważności książeczki zdrowia.
 12. Dbałość o dobrą atmosferę pracy –życzliwą dla dzieci.
 13. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy przedszkola, a zleconych przez Dyrektora placówki.
 14. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:
  1. Dokładnej znajomości przepisów BHP, p-poż.
  2. Znajomości przepisów, instrukcji, zarządzeń w zakresie wykonywanych obowiązków.
  3. Odpowiedzialności służbowej i materialnej za powierzone jej pieczy mienie i środki.
  4. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 21

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

 1. Do obowiązków pracownika technicznego należy w szczególności:
  1. Utrzymanie pomieszczeń Przedszkola w czystości.
  2. Zgłaszanie Dyrektorowi usterek i awarii.
  3. Pomoc przy podawaniu posiłków.
  4. Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu.
  5. Pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.
  6. Pomoc nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek.
  7. Dyżury w szatni.

Rozdział V

Organizacja i czas pracy przedszkola

§ 22

Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –17:00 przez 11,5 miesiąca w roku. Przerwa wakacyjna w każdym roku szkolnym ustalona jest w terminie od 15 do 31 sierpnia.

§ 23

 1. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora wporozumieniu z resztą pracowników.

§ 24

 1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej, jak również programy autorstwanauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
 2. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
 3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w dni powszednie nie krócej niż 5 godzin dziennie, przez 10 miesięcy w roku, tj. od 01.września do 30.czerwca.
 4. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania i tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) Dyrektor Przedszkola.
 5. Przedszkole możeorganizować  zajęcia dodatkowe. Dzieci uczestniczą w nich za zgodą rodziców i na ich koszt. Zajęcia opłacane w ramach czesnego prowadzone przez innych nauczycieli, niż wychowawcy grupy, a także zajęcia dodatkowe trwają w danym roku szkolnym od 01. października do 30. czerwca.
 6. W czasie zajęć dodatkowych, w których uczestniczy część dzieci z grupy, opiekę nad tymi dziećmi przejmuje prowadzący te zajęcia. Pozostałe dzieci znajdują się w tym czasie pod opieką nauczyciela swojej grupy.

§ 25

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa.
 2. Przedszkole liczy cztery grupy. Ilość grup dostosowana jest do zapotrzebowania Przedszkola i może ulegać zmianą.
 3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.
 4. O przypisaniu dziecka do danej grupy decyduje jego wiek.W wyjątkowej sytuacji jest możliwe przeniesienie dziecka młodszego wiekowo do grupy starszej. Konieczny jest pisemny wniosek obojga rodziców, a przeniesienie następujęza zgodą Rady Pedagogicznej, psychologa, Dyrektora oraz Osoby Prowadzącej Przedszkole.
 5. W okresie wakacji letnich, a także w razie dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela,dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 26

 1. Nauczyciele prowadzą daną grupę w systemie zmianowym.
 2. Ze względów organizacyjnych i metodycznych dopuszcza się możliwość zmiany nauczyciela w grupie.

§ 27

Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, w tym również zajęć dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków.

§ 28

Udział w wycieczkach określają odrębne przepisy, a wewnętrznie reguluje je Regulaminwycieczeki spacerów.

§ 29

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.
 2. Dopuszcza się odbieranie dzieci przez osoby nieletnie po uzyskaniu dodatkowej, pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Rodzice zobowiązani są zaprowadzać dziecko do szatni, towarzyszyć mu podczas przebierania, a następnie odprowadzić do sali i przekazać pod opiekę nauczycielce.
 4. Dziecko, które nie zostało odebrane do godz. 17.00 pozostaje w Przedszkolu, pod opieką nauczyciela, a za ten czas naliczona jest odpłatność wg ustalonej wcześniej stawki.

§ 30

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.
 2. W Arkuszu określa się w szczególności:
  1. czas pracy grup;
  2. liczbę pracowników pedagogicznych, realizowanej przez nich ilości godzin dydaktycznych;
  3. liczbę pracowników administracyjnych i obsługowych;
  4. wykaz godzin i rodzaj zajęć dodatkowych;
  5. arkusz może być aktualizowany jeden raz na trymestr.

§ 31

 1. Dokumentowanie zajęć prowadzonych w Przedszkolu prowadzi się za pomocą:
  • 1. dzienników zajęć poszczególnych grup;
  • 2. dzienników lub dziennych kart zajęć dodatkowych;
  • 3. miesięcznych planów pracy poszczególnych grup;
  • 4. materiałów diagnostycznych wynikających z procedury wewnętrznego mierzenia jakości;
  • 5. zapisów audio i video.

§ 32

Przedszkole może być miejscem pedagogicznych praktyk studenckich dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli lub innych instytucji oświatowych.

§33

Przedszkole może nawiązać współpracę z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, sądami rodzinnymi oraz  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

§ 34

Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje Osoba Prowadząca. Wysokość wnoszonych opłat za wyżywienie dziecka ustala się w oparciu o przeprowadzonąkalkulację firmy cateringowej.

§ 35

 1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni we wrześniu każdego roku uczęszczania dziecka do Przedszkola.

Rozdział VI

Zajęcia zdalne

§ 36

 1. W czasie pracy zdalnej Dyrektor przedszkola za pośrednictwem nauczycieli:
  1. przekazuje rodzicom (opiekunów prawnych ) informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola,
  2. ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach przedszkolnych uwzględniając w szczególności możliwości psychofizyczne dzieci.
  3. ustala sposób monitorowania postępów dzieci oraz formę przekazywania informacji o postępach rodzicom (opiekunom prawnym),
  4. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań,
  5. wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać,
  6. zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.
 2. Dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych:
  • 1) synchroniczną – nauczyciel i wychowankowiepracują w jednym czasie  z wykorzystaniem platformy do prowadzenia zajęćonline;
  • 2) asynchroniczną –nauczyciel i wychowankowiepracują w różnym czasie, z wykorzystanie prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej;
  • 3) łączoną – w której pracę równoległą łączy się zpracą rozłożoną w czasie;
  • 4) konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla wychowanków i rodziców.
 3. Każdy rodzic otrzymuje dane logowania do platformy, o której mowa w ust. 1. W celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach hasło dostępu do platformy powinno zostać przez rodziców wychowanka niezwłocznie zmienione.
 4. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym). 
 5. Prowadzoneprzez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 6. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 5, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor mogą być prowadzone w trybie doraźnym.
 7. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku.
 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godz. swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.

Rozdział VII

Zasady rekrutacji oraz skreślenia z listy wychowanków przedszkola

§ 37

 1. Usługi świadczone są przez Przedszkole odpłatnie.
 2. Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców (opiekunów prawnych) zasady określonejw pkt. 1.
 3. Wysokość opłat i szczegółowe zasady ich wnoszenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 38

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciulat, objętych w świetle ustaw oświatowych wychowaniem przedszkolnym, realizującą programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatrudniającą nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor wyraża zgodę na przyjęcia do Przedszkola dziecka 2,5 rocznego, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. komunikuje potrzeby fizjologiczne i nie korzysta z pieluszki,
  2. samodzielnie je.
 3. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor.
 4. Podstawą zapisania dziecka na listę wychowanków jest zawarcie przez rodziców (opiekunów prawnych)dzieckaUmowy o świadczeniu usług i dodatkowych dokumentów tj. Karty informacyjnej, zezwolenia, upoważnienia oraz wpłacenie wpisowego do 14 dni od daty podpisania umowy.
 5. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciumają dzieci już uczęszczające orazdzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.
 6. Dyrektor może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do Przedszkola, jeśli wplacówce nie ma wolnych miejsc lub też z uwagi na stan zdrowia bądź inne okoliczności dotyczące dziecka, jeżeliPrzedszkole nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków odbywania wychowania przedszkolnego.

§ 39

 1. 1. Skreślenie z listy wychowanków Przedszkolanastępuje w razie rozwiązania Umowy oświadczenie usług w związku z wypowiedzeniem dokonanym przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiącze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. 2. Skreślenie z listy wychowanków Przedszkola następuje także w razie rozwiązania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego przez Przedszkole w związku z:
  1. uchylaniem się przez rodziców (opiekunów prawnych) od terminowego wnoszenia opłat i zaleganie zadwa miesiące,
  2. uporczywym lub rażącym naruszaniem przez dziecko ustalonego w Przedszkolu porządku,
  3. brakiem współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka apersonelem Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

§ 40

 1. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i wychowawczo-opiekuńczym przebiegającym w Przedszkolu,
  2. opieki i ochrony prawnej,
  3. poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności,
  4. wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
  5. wyrażania własnych poglądów,
  6. swobody myśli, sumienia i wyznania,
  7. ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego,
  8. korzystania z dóbr kultury,
  9. informacji i znajomości swoich praw.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1. stosowanie norm i form grzecznościowych w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
  2. przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie,
  3. respektowane poleceń nauczyciela,
  4. utrzymywanie porządku wokół siebie, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie,
  5. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
  6. uczenie się i przestrzegania reguł współżycia w grupie,
  7. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)

§ 41

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
  1. informacji o planie pracy Przedszkola;
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów; osiągnięć i niepowodzeń;
  3. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci oraz otwartych uroczystościach przedszkolnych;
  4. uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwojudziecka.
 2. Do obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) należy:
  1. przestrzeganie niniejszego Statutu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnienie przyprowadzania i odbierania dziecka w ustalonych godzinach przez osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
  3. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
  4. przyprowadzanie do Przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka bez jakikolwiek objawów chorobowych;
  5. informowanie o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących dziecka, które mogą mieć znaczenie dla sposobu realizowania wychowania przedszkolnego;
  6. zgłaszanie wszelkich niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów wjego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie;
  7. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Przedszkole;
  8. regularne i terminowe uiszczanie odpłatnośćza pobyt dziecka w Przedszkolu;
  9. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego dodatkowo są zobowiązani do:
  1. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  2. punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli –wychowawców grupy;
  3. wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczeniew zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców;
  4. zapewnienie dziecku warunków do rozwojui osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział X

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

§ 42

Przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność z następujących źródeł:

 • a) czesnego i wpisowego płatnego przez rodziców(opiekunów),
 • b) dotacji z budżetu gminy,
 • c) środków pozyskiwanych z funduszów w tym unijnych,
 • d)organizacji zajęć dodatkowych, 
 • e) środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Osobę Prowadzącą Przedszkole.

§ 43

Wysokość i warunki wnoszenia opłat przez rodziców (opiekunów prawnych) określa się wdrodze umowy.

§ 44

Gospodarka finansowa i rachunkowość Przedszkola prowadzone są zgodnie zobowiązującymi przepisami przez biuro rachunkowe.

§ 45

 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu zawarte są w Umowie o świadczeniu usług, którą opracowuje Osoba Prowadząca. Z powodutrudnych warunków rodzinnych lub losowych, w porozumieniu z Osobą Prowadzącą, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną może być zorganizowana doraźna pomoc materialna w formie:
  1. rabatlub zwolnienia z opłaty wpisowego,
  2. rabatlub zwolnienia z opłaty czesnego.
  3. Umowęo świadczeniu usług podpisuje Dyrektor.

§ 46

Opłaty za Przedszkole stanowią: wpisowe, czesne, należność za wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe. Opłaty uiszcza się na konto Przedszkola zgodnie z otrzymanym co miesiąc rachunkiem w terminie 2 tygodni po otrzymaniu rachunku.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 47

 1. Każda zmiana Statutu dla skuteczności wymaga zatwierdzenia przez osobę prowadzącą.
 2. Projekt zmiany Statutu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 48

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49

Przedszkole może organizować odpłatne grupy popołudniowe i weekendowe.20

§ 50

Przedszkole posiada swoje logo publikowane na papierze firmowym.

 

Statut z dnia 01.06.2008r. traci moc z dniem 31.08.2022r.

    Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

Osoba Prowadząca Małgorzata Lech-Krawczyk

 

ZAŁĄCZNIK 1

Wzory obowiązujących pieczątek.