Skip to main content Skip to page footer

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w Autorskim Przedszkolu Niepublicznym Król Maciuś im. Janusza Korczaka we Wrocławiu

 Wrocław, dnia: 25/05/2018

 

Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Małgorzata Lech-Krawczyk Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka
53-503 Wrocław ul. Grabiszyńska 61-65
Telefon: +4871 342 22 46
E-mail: biuro@krolmacius.pl

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Małgorzata Lech-Krawczyk Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka z siedzibą: ul. Grabiszyńska 61-65; 53-503 Wrocław; tel. 71 342 22 46, e-mail: biuro@krolmacius.pl W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami drogą telefoniczną, mailową bądź w biurze przedszkola, codziennie w godz. 7:30 – 15:00.
 2. W związku z obowiązkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. przetwarzamy dane osobowe Państwa, Państwa dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 3. Dane osobowe rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  • a) Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres, telefony kontaktowe, maile) są przetwarzane w celu:
   • niezbędnego i prawidłowego wywiązania się z umowy, wykonywania działań zgodnie z udzielonymi zezwoleniami,
   • nawiązania sprawnego kontaktu telefonicznego bądź mailowego, dotyczącego opieki nad dzieckiem,
   • dbałości o bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osoby inne niż rodzice,
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Autorskiego Przedszkola Niepublicznego Król Maciuś, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
  • b) Pani/Pana dane zostały pozyskane:
   • z dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka do przedszkola: „Umowy o świadczeniu usług”, „Karty informacyjnej”, „Zezwolenia”, „Upoważnienia” wypełnionych dobrowolnie.
  • c) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
   • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Autorskiego Przedszkola Niepublicznego Król Maciuś im. Janusza Korczaka.
 4. Dane osobowe dziecka.
  • a) Dane osobowe dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres, wizerunek) są przetwarzane w celu:
   • prawidłowego wykonywania usług opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych (dostosowanie poziomu zajęć do wieku dziecka),
   • pozyskania dotacji publicznych z Urzędu Miasta Wrocławia,
   • informacyjnym, dokumentującym działalność placówki.
  • b) Dane dziecka zostały pozyskane:
   • z dokumentów wypełnionych dobrowolnie przez rodziców.
  • c) Odbiorcą danych osobowych dziecka są:
   • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Autorskiego Przedszkola Niepublicznego Król Maciuś im. Janusza Korczaka.
   • Departament Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu.
   • strona internetowa www.krolmacius.pl, profil facebook.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane:
  • przez okres funkcjonowania „Umowy o świadczeniu usług” oraz po jej zakończeniu po dokonaniu archiwizacji,
  • dożywotnio na stronie internetowej oraz facebooku po wcześniejszym uzyskaniu zgody,
  • przez okres zgodny z przepisami prawa o przechowywaniu danych osobowych oraz archiwizacji.
 6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych swoich oraz dzieci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych swoich dzieci,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nie mają wpływu na prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których je zebraliśmy).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 i 4 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 8. Wszelkie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i rzetelne a zbierane dane są adekwatne i ograniczone do celów, dla których są one przetwarzane.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony