INFO: This document is available only in Polish language

STATUT

 

AUTORSKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRÓL MACIUŚ
im. Janusza Korczaka

ul. Grabiszyńska 61-65
53-503 Wrocław

Podstawa prawna zastosowana do opracowania niniejszego Statutu

Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z roku 2004, Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka zwane dalej Przedszkolem.
 2. Siedziba Przedszkola mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65.
 3. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych przedszkole posiada:
  • Numer NIP  899-127-30-96
  • Numer REGON  020112605-00029
 4. Przedszkole działa jako jednostka niepubliczna.

ROZDZIAŁ II
OSOBA PROWADZĄCA I JEJ KOMPETENCJE

§ 2

Osobą Prowadzącą Przedszkole jest Małgorzata Lech–Krawczyk.

§ 3

Osoba Prowadząca powołuje i odwołuje Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji.

 1. Szczegółowe kompetencje Osoby Prowadzącej:
  1. Zabezpieczanie i dysponowanie środkami finansowymi na bieżącą działalność Przedszkola.
  2. Koordynowanie i prowadzenie planu finansowo-księgowego Przedszkola.
  3. Osoba Prowadząca może przekazać część lub całość swoich kompetencji Dyrektorowi za jego pisemną zgodą.

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka, wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami z uwzględnieniem wiedzy w zakresie nauk pedagogicznych, neurologicznych i psychologicznych m.in. poprzez:
  1. stwarzanie w przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa,
  2. diagnozę wiedzy i poziomu rozwoju funkcji poznawczych,
  3. harmonijny rozwój sfery emocjonalnej,
  4. indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji,
  5. realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji,
  6. przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego realizowane będzie w oparciu o rozporządzenie właściwego ministra ds oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną programem własnym nauczyciela zawierającym elementy innowacji pedagogicznej autorstwa mgr Anny Dąbrowskiej “Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju  dziecka w warunkach przedszkolnych”,
  7. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich w oddziałach 9-godzinnych.

§ 6

 1. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programu autorstwa mgr Anny Dąbrowskiej „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych” oraz zmian w tytule.
 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innowacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującym programem.

§ 7

 1. W celu realizacji zadań – Dyrektor organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc pedagogiczną i logopedyczną. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z:
  1. Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną we Wrocławiu.
  3. Logopedą zatrudnionym w Przedszkolu.
 2. Korzystanie z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej jest dobrowolne, a objęcie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców i na ich koszt.
 3. Realizując zadania rozpoznające indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe (nauka języków obcych,  rytmika, i inne).

 § 8

W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć naukę religii w oparciu o odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 przez 11,5 miesiąca w roku. Termin przerwy wakacyjnej Przedszkola ustala Dyrektor i Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.

§ 10

Organizację pracy w Przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora a zaopiniowany przez członków Rady Pedagogicznej, uwzględniający higienę, ochronę zdrowia, potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców.

§ 11

Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa obejmujący dzieci w wieku zbliżonym i uwzględniająca ich potrzeby, zainteresowania oraz możliwości psychiczno-fizyczne.

§ 12

Przedszkole liczy cztery grupy, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania liczba grup może wzrosnąć.

§ 13

Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

§ 14

 1. Nauczyciele prowadzą daną grupę w systemie zmianowym.
 2. Ze względów organizacyjnych i metodycznych dopuszcza się możliwość zmiany nauczyciela w grupie.

§ 15

W celu wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: nauka języków obcych, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne i inne.

§ 16

W czasie zajęć dodatkowych, w których uczestniczy część dzieci z grupy, opiekę nad tymi dziećmi przejmuje prowadzący te zajęcia. Pozostałe dzieci znajdują się w tym czasie pod opieką nauczyciela swojej grupy.

§ 17

Opiekę nad dziećmi wspomagają pracownicy Przedszkola, a w szczególności pomoc nauczyciela.

§ 18

Wyjście poza teren Przedszkola i poruszanie się w jego najbliższej okolicy muszą odbywać się z udziałem minimum dwóch osób dorosłych (w tym przynajmniej jednego nauczyciela), a fakt wyjścia poza teren, musi być odnotowany w zeszycie wyjść i zgłoszony w formie ustnej Dyrektorowi Przedszkola.

§ 19

Udział w wycieczkach poza miasto określają odrębne przepisy, a wewnętrznie reguluje je Regulamin spacerów i wycieczek.

§ 20

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.
 2. Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Rodzice zobowiązani są zaprowadzać dziecko do szatni.
 4. Dziecko, które nie zostało odebrane do godz. 17.00 pozostaje  w Przedszkolu, pod opieką nauczyciela, a za ten czas naliczona jest odpłatność wg ustalonej wcześniej stawki.

§ 21

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.
 2. W Arkuszu określa się w szczególności:
  1. czas pracy grup;
  2. liczbę pracowników pedagogicznych, realizowanej przez nich ilości godzin dydaktycznych;
  3. liczbę pracowników administracyjnych i obsługowych;
  4. wykaz godzin i rodzaj zajęć dodatkowych;
  5. arkusz może być aktualizowany jeden raz na trymestr.

§ 22

 1. Dokumentowanie zajęć prowadzonych w Przedszkolu prowadzi się za pomocą:
  1. dzienników zajęć poszczególnych grup;
  2. dzienników lub dziennych kart zajęć dodatkowych;
  3. miesięcznych planów pracy poszczególnych grup;
  4. materiałów diagnostycznych wynikających z procedury wewnętrznego mierzenia jakości;
  5. zapisów audio i video.

§ 23

Przedszkole może być miejscem pedagogicznych praktyk studenckich dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli lub innych instytucji oświatowych.

§ 24

Przedszkole może nawiązać współpracę z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, sądami rodzinnymi oraz  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

§ 25

Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje Osoba Prowadząca. Wysokość wnoszonych opłat za wyżywienie dziecka ustala się w oparciu o przeprowadzoną kalkulację firmy cateringowej.

§ 26

 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu zawarte są w umowie o świadczeniu usług, którą opracowuje Osoba Prowadząca. Z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych, w porozumieniu z Osobą Prowadzącą, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną może być zorganizowana doraźna pomoc materialna w formie:
  1. ulgi lub zwolnienia z opłaty wpisowego,
  2. ulgi lub zwolnienia z opłaty czesnego.
 2. Umowę o świadczeniu usług podpisuje Dyrektor.

§ 27

Opłaty za Przedszkole stanowią: wpisowe, czesne, należność za wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe. Opłaty uiszcza się zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o świadczeniu usług.

§ 28

 1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni we wrześniu każdego roku uczęszczania dziecka do Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ V
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 29

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 30

Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 31

W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez niego pisemnie. Na wniosek Dyrektora, Osoba Prowadząca może utworzyć stanowisko wicedyrektora

§ 32

Dyrektor reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.

 1. Do obowiązków Dyrektora należy:
  1. W zakresie spraw dydaktycznych:
   1. opracowywanie rocznego planu dydaktycznego,
   2. sprawowania opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego  ich rozwoju,
   3. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem,
   4. przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności Przedszkola,
   5. pełnienie funkcji koordynatora  do spraw bezpieczeństwa,
   6. kontrola realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  2. W zakresie spraw organizacyjnych:
   1. przygotowywanie projektu planów Przedszkola,
   2. opracowywanie arkusza organizacji Przedszkola,
   3. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
   4. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
   5. decydowanie o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych  nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola po akceptacji Osoby Prowadzącej zgodnie z Kodeksem Pracy.
   6. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
   7. ustalanie regulaminów pracy,
   8.   ustalanie planu urlopów pracowników.
  3. W zakresie spraw finansowych:
   1. opracowywanie planu finansowego Przedszkola,
   2. przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania Osobie Prowadzącej,
   3. zarządzanie mieniem Przedszkola w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Osobę Prowadzącą,
   4. sporządzanie dokumentacji związanej z otrzymywaniem dotacji z budżetu miasta Wrocławia.
  4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
   1. sprawowanie  nadzoru nad działalnością administracyjną Przedszkola,
   2. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Przedszkola,
   3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków Przedszkola,
   4. organizowanie przegląd techniczny obiektów przedszkolnych oraz prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
   5. organizowanie okresowych inwentaryzacji sprzętu przedszkolnego.
  5. W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
   1. egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,
   2. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej i powszechnej samoobrony.  

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 33

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą nauczyciele i Dyrektor jako jej przewodniczący.

§ 34

 1. Rada Pedagogiczna działa, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej oraz wykonuje zadania, w szczególności:
  1. opiniuje plany pracy Przedszkola,
  2. podejmuje uchwały w sprawie programów własnych nauczycieli, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3. stawia wnioski o skreślenie z listy wychowanków,
  4. wspomaga wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
  5. wyraża zgodę na zmianę na grupę starszą wiekowo przez dziecko w ciągu roku szkolnego.

§ 35

 1. Podstawowymi formami współdziałania organów Przedszkola są:
  1. Udział we wspólnych posiedzeniach.
  2. Kolegialne opiniowanie i wnioskowanie.
  3. Wspólne działanie na rzecz dzieci i Przedszkola.

§ 36

W przypadku powstania sporów między organami Przedszkola, jeżeli nie są możliwe do rozwiązania na terenie Przedszkola, w zależności od treści sporu o rozwiązaniu decydować będzie Osoba Prowadząca.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 37

 1. W Przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Pracowników Przedszkola zatrudnia Dyrektor w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

§ 38

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA

 

 1. Nauczyciel wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty,Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy oraz  ustalonym przez Dyrektora na ich podstawie zakresem obowiązków.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece grupie, odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków harmonijnego rozwoju dzieci.
 3. Nauczyciel realizuje procedurę wewnętrznego mierzenia jakości zgodnie z przyjętą w placówce koncepcją.
 4. Nauczyciel współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, przebiegu realizacji zadań programowych poprzez:
  1. informację o zadaniach wynikających z realizowanego programu, a także planu rozwoju Przedszkola na zebraniach;
  2. informacje przekazywane na bieżąco;
  3. comiesięczne konsultacje indywidualne;
  4. uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach;
  5. udostępnienie do wglądu prowadzonej przez siebie karty obserwacji dziecka;
 5. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość realizowanej przez siebie pracy i wykorzystuje do jej planowania:
  1. rozporządzenie właściwego ministra ds oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
  2. realizowany w przedszkolu program własny nauczyciela, zawierający elementy innowacji pedagogicznej autorstwa  mgr Anny Dąbrowskiej “Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”;
  3. plan rozwoju przedszkola;   
  4. ramowy rozkład dnia;
  5. wyniki diagnoz z badań różnych obszarów działalności dzieci.
 6. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą:
  1. różnego typu narzędzi diagnostycznych;
  2. zapisów w dziennikach zajęć;
  3. gromadzonych materiałów pomocniczych (filmy, nagrania, zdjęcia, prace dzieci);
  4. pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu;
  5. zapisów audio – video;
  6. prowadzenia karty obserwacji dziecka.

§ 39

Nauczyciele współpracują ze sobą i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz współpracują z innymi specjalistami i instytucjami realizującymi podobne cele w ramach stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności warsztatowych, jakości świadczonych przez Przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

§ 40

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem i mieniem znajdującym się w placówce.
 2. Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć.
 3. Uczestnictwo w zabawach dowolnych i zorganizowanych.
 4. Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci.
 5. Dbałość o ład i czystość zabawek.
 6. Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela.
 7. Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości, itp.
 8. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.
 9. Zgłaszanie nauczycielowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu.
 10. Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności woźnej oddziałowej.
 11. Dbałość o dobrą atmosferę pracy – życzliwą dla dzieci.
 12. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy Przedszkola, a zleconych przez Dyrektora.

§ 41

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ

Do obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:

 1. Utrzymanie pomieszczeń Przedszkola w czystości.
 2. Zgłaszanie usterek i awarii.
 3. Pomoc przy podawaniu posiłków.
 4. Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu.
 5. Pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.
 6. Pomoc nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek.
 7. Dyżury w szatni.

§ 42

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA OBSŁUGI  BIUROWEJ

 

Pracownik obsługi biurowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i do jego obowiązków należy w szczególności:

 1. Rejestrowanie pism urzędowych przychodzących i wychodzących wg instrukcji kancelaryjnej.
 2. Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 3. Zaopatrywanie sekretariatu w artykuły biurowe, papiernicze.
 4. Redagowanie i pisanie pism na komputerze.
 5. Kserowanie materiałów służbowych.
 6. Dbałość o wyposażenie kserokopiarki oraz jej konserwacja.
 7. Wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom.
 8. Czuwanie nad terminową realizacją wydawanych zarządzeń własnych i organów nadrzędnych.
 9. Przygotowanie dokumentacji sekretariatu do archiwum.
 10. Oszczędne gospodarowanie materiałami biurowymi.
 11. Zabezpieczenie sekretariatu po zakończeniu pracy.
 12. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 13. Prowadzenie rejestru pracowniczych książeczek sanepidowskich oraz kontrola nad ich ważnością.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem terminów przeglądów technicznych w zakresie BHP i p.poż.
 15. Wykonywanie innych poleceń Dyrekcji w zakresie zajmowanego stanowiska.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI

§ 43

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa od dnia 2 stycznia do dnia 15 marca.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor wyraża zgodę na przyjęcie do Przedszkola dziecka minimum 2,5 rocznego, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. komunikuje potrzeby fizjologiczne i nie korzysta z pampersa
  2. samodzielnie je
  3. nie wymaga leżakowania
 4. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci już uczęszczające do Przedszkola oraz ich rodzeństwo.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 15 lutego oraz wypełnienie „Karty zapisu dziecka do przedszkola” - dla dzieci nowych.
 6. Podstawą zapisu dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Umowy o świadczeniu usług” oraz wpłacenie wpisowego w terminie do dnia 15 marca.
 7. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, decyduje data zgłoszenia a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 8. Po dniu 15 marca odbywa się druga rekrutacja i przyjmowane są dzieci z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 9. W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest przyjęcie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej w trakcie roku szkolnego.

§ 44

Przyspieszone przeniesienie dziecka młodszego wiekowo do grupy starszej, może się odbyć tylko w I półroczu roku szkolnego, na pisemny wniosek obojga rodziców, za zgodą Rady Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej za pisemna zgodą obojga rodziców.

ROZDZIAŁ IX

PRAWA WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

§ 45

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i wychowawczo-opiekuńczym  przebiegającym w Przedszkolu.
 2. Opieki i ochrony prawnej.
 3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.
 4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Wyrażania własnych poglądów.
 6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
 7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.
 8. Korzystania z dóbr kultury.
 9. Informacji i znajomości swoich praw.

ROZDZIAŁ X

SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 46

Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:

 1. Zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innego dziecka.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przestrzegają obowiązującego w Przedszkolu regulaminu.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) nie wywiązują się z terminowego regulowania obowiązujących w przedszkolu opłat na zasadach zawartych w umowie o świadczeniu usług.
 4. Brak współpracy pomiędzy nauczycielem a rodzicem w rozwiązywaniu problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 47

Ustala się następującą procedurę rozpatrywania skarg rodziców dotyczących spraw organizacyjnych i innych w Przedszkolu:

 1. Podjęcie starań rozwiązania problemu wewnątrz grupy.
 2. Powiadomienie Dyrektora Przedszkola.
 3. Ustalenie procedury postępowania wspólnie z zainteresowanymi rodzicami.
 4. Powiadomienie Osoby Prowadzącej o niemożliwości rozwiązania problemu.
 5. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu, Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: Dyrektor, jeden rodzic, jeden członek Rady Pedagogicznej, Osoba Prowadząca. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 48

W przypadku gdy ciągła nieobecność dziecka przekroczy 30 dni, Przedszkole przesyła pisemne zapytanie o dalsze korzystanie z usług Przedszkola. Brak odpowiedzi w okresie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania pisma stanowi podstawę do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

§ 49

Decyzje o skreśleniu z listy wychowanków podejmuje Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej. Od decyzji przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) odwołanie do Osoby Prowadzącej. Stanowisko Osoby Prowadzącej jest nieodwołalne.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

Przedszkole informuje rodziców o czasie i miejscu przyjęć nadzoru pedagogicznego.

§ 51

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52

Przedszkole może organizować odpłatne grupy popołudniowe i weekendowe.

§ 53

Środki na działalność bieżącą Przedszkola pochodzą z wpisowego, czesnego, dotacji, środków własnych Osoby Prowadzącej oraz innych źródeł.

§ 54

Przedszkole posiada swoje logo publikowane na papierze firmowym.

§ 55

Przedszkole posługuje się pieczątkami, których nie publikowany wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

 

Statut z dnia 1.04.2008r. traci moc z dniem 31.05.2008r.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  1.06.2008r.

Osoba Prowadząca Małgorzata Lech-Krawczyk